Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej II edycja

http://www.kujawiaki.pl/1971-warsztaty-z-zakresu-aktywizacji-spolecznej-ii-edycja-2.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warszta [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej II edycja, a będzie to spotkanie pn. Promocja LSR. Tematami poruszanymi na spotkaniu będą: przykłady projektów realizowanych w ramach LSR, lider/animator społeczny sposobem na budowanie lokalnych więzi społecznych.  Po spotkaniu w ramach animowania społeczności lokalnej uczestnicy pojadą do teatru w Bydgoszczy na spektakl. Warsztaty odbędą się w Choceńskim Centrum Kultury dnia 18 października 2018r. o godz. 16.00. Warsztaty skierowane są do mieszkańców z obszaru LGD ( gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek). Chętni, którzy mogą skorzystać z warsztatów to osoby posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą do 17 października 2018roku, w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Włocławska 16 w Choceniu, drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 542846669. Liczba miejsc ograniczona (liczba miejsc w projekcie to 30 osób, pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania).

Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny
Załącznik A(7) Oświadczenie uczestnika projektu

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ‐zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ‐
zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo‐wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ‐zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ‐zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 późn. zm.) ‐ zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‐202. ‐ Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. natomiast osoba ze stwierdzonym zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością ‐odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie
uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ‐zaświadczenie
9. osoby niesamodzielne – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument
poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych nalata 2014‐2020‐ zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‐2020 ‐oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).