• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2782-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2023.html
  CEL OGÓLNY 1 Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie s [...]

bez tytulu f668e

 

CEL OGÓLNY 1

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

Cel ogólny 1 i cele szczegółowe 1.1, 1.2

 

Cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem będzie zmniejszenie bezrobocia na terenie objętym LGD. Jest to niezwykle ważne w kształtowaniu dalszego rozwoju gmin.

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel jest realizowany poprzez wspieranie rozwoju nowych i istniejących firm, a tym samym ma wpływ na zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie LGD. Dzięki malowniczym krajobrazom, walorom przyrodniczym i kulturowym możliwe jest rozwinięcie usług okołoturystycznych w tym bazy noclegowej, gastronomicznej itp. Cel ten jest realizowany także poprzez działania inwestycyjne podjęte przez osoby i firmy chcące rozpocząć działalność w kierunku nierolniczym.

 

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel jest realizowany poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru działania LGD. Miarą ich efektywności jest wzrost wiedzy i świadomości wyżej wskazanych osób poprzez m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny, szkolenia komputerowe, trening gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo indywidualne, szkolenia teoretyczne, co w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia w regionie objętym LSR.

 

 

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. - Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

 

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Typy projektów:

  • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie LEADER, cel szczegółowy 6B "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich", w ramach priorytetu 6 "Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich".

Operacje:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwijanie działalności gospodarczej.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Typy projektów:

  • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
  • kluby pracy,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy Lubień Kujawski


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2781-spotkanie-informacyjno-promocyjne-dla-mieszkancow-gminy-lubien-kujawski.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 14 i 15 listopada 2022 roku zorganizowało spotka [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 14 i 15 listopada 2022 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Lubień Kujawski, które odbyły się w świetlicy „Szubienica” w miejscowości Kamienna oraz w „Domu Seniora” w Lubieniu Kujawskim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z makramy. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Lubień Kujawski za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 07.11.2022 r. – konkurs 5/2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2780-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-07-11-2022-r-konkurs-5-2022.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  5/2022 na działanie w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.            

DO POBRANIA:

- Lista operacji zgodnych  ułożona z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD- konkurs 5/2022

-  Lista operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru– konkurs  5/2022

- Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- Wzór protestu

Załączniki:

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy Fabianki


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2778-spotkanie-informacyjno-promocyjne-dla-mieszkancow-gminy-fabianki.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 listopada 2022 roku zorganizowało spotka [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 listopada 2022 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Fabianki, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z makramy. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Fabianki za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Kolejne zajęcia odbędą się w gminie Lubień Kujawski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy Włocławek


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2776-spotkanie-informacyjno-promocyjne-dla-mieszkancow-gminy-wloclawek.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 24 i 25 października 2022 roku zorganizowało sp [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 24 i 25 października 2022 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Włocławek, które odbyły się w świetlicy w miejscowości Wistka Królewska oraz w świetlicy w miejscowości Telążna Leśna. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z makramy. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Włocławek za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Kolejne zajęcia odbędą się w gminie Fabianki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2775-posiedzenie-rady-32.html
W dniu 07.11.2022 r. w sali konferencyjnej Gminy Choceń o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rad [...]

W dniu 07.11.2022 r. w sali konferencyjnej Gminy Choceń o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu 5/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 1 9.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z procedurą wyboru operacji.

 

Załączniki:

Spotkanie informacyjno-promocyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2774-spotkanie-informacyjno-promocyjne-10.html
W dniach 17 i 18.10.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie odbyły się [...]

W dniach 17 i 18.10.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne, na których zaprezentowane zostały założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020, w tym przedstawiono następujące zagadnienia m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w działaniach animacyjnych - zajęciach z rękodzieła- makrama, prowadzonych przez Panią Agnieszkę Przybysz.

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-promocyjnym. Mamy nadzieję, że przekazane informacje przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kolejne zajęcia odbędą się w gminie Włocławek.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Chodecz


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2772-spotkanie-informacyjno-promocyjne-dla-mieszkancow-gminy-chodecz.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 10 i 11 października 2022 roku zorganizowało sp [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 10 i 11 października 2022 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Chodecz, które odbyły się w świetlicy w Woli Adamowej oraz w świetlicy w Brzyszewie. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z makramy.  

Czytaj więcej...

Terminy i miejsca spotkań


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2770-terminy-i-miejsca-spotkan.html
• 11.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo• [...] • 11.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
• 11.10.2022 r., godz. 13:00 – 15:00- Świetlica Wiejska Rakutowo, Rakutowo, 87-820 Kowal
• 12.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Zespół Szkół w Boniewie, Sala przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo
• 12.10.2022 r., godz. 13:00 – 15:00- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
• 13.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Urząd Miasta Kowal, Sala USC, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal
• 13.10.2022 r., godz. 13:00 – 15:00- Dworek, ul. 1 Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski
• 14.10.2022 r., godz. 9:00 – 11:00- Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski
• 14.10.2022 r., godz. 12:00 – 14:00- Gminny Ośrodek Kultury, Lubanie 17, 87-732 Lubanie
• 18.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn
• 18.10.2022 r., godz. 13:00 – 15:00- Urząd Gminy Fabianki, Sala konferencyjna, 87-811 Fabianki
• 19.10.2022 r., godz. 10:00 – 12:00- Urząd Gminy w Lubrańcu, Sala narad, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
• 19.10.2022 r., godz. 13:00 – 15:00- Urząd Miasta i Gminy Chodecz, Sala konferencyjna, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz
• 20.10.2022 r., godz. 9:00 – 11:00- Urząd Gminy Choceń, Sala konferencyjna, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

KONKURS PLASTYCZNY „Kartka świąteczna IV”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2766-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-iv.html
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruch [...]

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna IV”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 17 października do 25 listopada 2022 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 5-7 lat – 4 nagrody,

- 8-10 lat – 4 nagrody,

- 11-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

 Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 78

Wczoraj 61

W tym tygodniu 307

W tym miesiącu 447

Odwiedzin ogółem 174030

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska