Charakterystyka obszaru

http://www.kujawiaki.pl/charakterystyka-obszaru.html
Obszar Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki znajduje się w południowo-wschodniej części woj [...]

Obszar Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko– pomorskiego, na obszarze historycznym zwanym Kujawami i Ziemią Dobrzyńską. Swoim zasięgiem obejmuje cały powiat włocławski tj. 13 jednostek samorządowych (w tym 437 wsi i 274 sołectwa), z których:
• gminą o statusie miejskim jest miasto Kowal;
• gminami o statusie miejsko–wiejskim są: Brześć Kujawski, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec;
• gmin wiejskimi są: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek.

Bez tytułu