Uwaga beneficjenci – Granty oś 7

http://www.kujawiaki.pl/2461-uwaga-beneficjenci-granty-os-7.html
Zgodnie z umową o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązuje się do stosowania „Wytycznych w [...]

Zgodnie z umową o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązuje się do stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Załączniki: