Uwaga Grantobiorcy oś7 RPO WK-P –PROMOCJA PROJEKTU

http://www.kujawiaki.pl/2545-uwaga-grantobiorcy-os7-rpo-wk-p-promocja-projektu.html
Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu. Zgodnie z zapisem §12 w/w [...]

Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu.

Zgodnie z zapisem §12 w/w umowy- informacja i promocja, Grantobiorca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 (obowiązki informacyjne Grantobiorcy)  do Umowy.

  1. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
  • oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

 -  wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu objętego grantem;

-   wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu objętego grantem, podawanych do wiadomości publicznej;

-   wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie objętym grantem

  • umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu objętego grantem;
  • umieszczania opisu projektu objętego grantem na stronie internetowej (jeśli Grantobiorca ma stronę internetową);
  • przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie objętym grantem informacji, że projekt objęty grantem uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
  • dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu objętego grantem.
  1. Grantobiorca jest również zobowiązany do stosowania logotypu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na wszystkich dokumentach i podczas wszystkich działań wymienionych w punkcie A.

Ponadto należy  pamiętać o dzianinach opisanych w sekcji XIV. Wniosku –PROMOCJA PROJEKTU. Większość  Grantobiorców zobowiązała się do promocji projektu i LGD w prasie. We wskazanej sekcji Grantobiorcy opisywali jak jakie informacje będą zawierały działania promocyjne i jak  będzie realizowana promocja projektu.


Załączniki: