POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele

http://www.kujawiaki.pl/2393-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-realizowane-cele.html
Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu [...]

bez tytuu 86747

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR

 • Cel Szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel ogólny 2 -  Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

 • Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
 • Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny 3 -  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

 • Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR
 • Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
 • Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku

 • Rozwój działalności gospodarczej: czerwiec 2020 r. planowany nabór wniosków
 • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe)
 • Kluby pracy

 

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem jest zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD.

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. – Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ora osoby fizyczne i osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Rozwój działalności gospodarczej - Cel ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Kwota wsparcia -  nie więcej niż 100 000,00 zł.

Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest przyznawana, jeżeli:

 • podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • operacja zakłada:
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji przez 3 lata,
 • miejsce wykonywania działalność gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • planowana operacja musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe) - Cel ten jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w ramach osi priorytetowej 7).

Projekty grantowe są to projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa - zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,
 • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych
 • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Forma wsparcia – refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Kluby pracy - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym

Cel ten jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w ramach osi priorytetowej 11).

Minimalna wartość  projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 100 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Więcej informacji  o działalności LGD na stronie www.kujawiaki.pl , pod numerem telefonu 54 284 66 69.

 
Polecane artykuły:

Informacja - zmiana adresu e-mail

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie adresu email! Wszystkie wiadomości prosimy kierować na adres: zglowiaczka@kujawiaki.pl [...]

Warsztat refleksyjny

W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciel [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

784-953-246 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 25

Wczoraj 50

W tym tygodniu 327

W tym miesiącu 686

Odwiedzin ogółem 181838

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska