Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Cel ogólny 1 LSR Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

http://www.kujawiaki.pl/2468-cel-ogolny-1-lsr-wspieranie-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-kompetencji-i-aktywnosci-zawodowej-spolecznosci-objetej-lsr.html
 Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego [...]

 bez tytuu b76a9Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR  od dnia 9 listopada  do dnia 4 grudnia 2020 prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantu na Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: Rozwój  lokalny kierowany przez społeczność.

Granty będą udzielane na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw realizowane jako inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

1.rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych-      zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,

  • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa- zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu/ usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów /usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług).
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług- działania te będą powiązane z wprowadzaniem ulepszeń do istniejących technologii produkcji lub wprowadzaniem nowych technologii.

Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego  przedsiębiorstwa dotyczy inwestycji polegającej na zmianie procesu przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, prowadzącej do uzyskania nowych lub zasadniczo zmienionych produktów z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu.

Inwestycja nie może mieć charakteru odtworzeniowego, wobec czego ocenie podlegać będzie także to, czy koszty kwalifikowane uwzględnione w projekcie nie zawierają tego typu nakładów tzn. nie dotyczą środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych, które były już w posiadaniu przedsiębiorcy natomiast uległy zużyciu. Za nakłady odtworzeniowe rozumie się także zakup nowszych wersji posiadanych urządzeń, maszyn, licencji itp., w których zmiana nie polega na zasadniczej zmianie procesowej a jedynie niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania, sprzedaży itp.)

 

Nowy produkt/usługa musi różnić się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych lub oferowanych przez przedsiębiorstwo.

W tej definicji widać zatem dwa aspekty nowości:

  • Różnice w cechach nowego produktu/usługi (różnice cech fizycznych, parametrów)
  • Różnice w przeznaczeniu nowego produktu /usługi.

Udoskonalenie produktu/usługi  - w tym przypadku przeznaczenie                    i cechy produktu/usługi pozostają praktycznie bez zmian (w tym przypadku niektóre cechy  mogą i powinny nieznacznie zmienić się na lepsze) . Poprawia się jakość i użyteczność produktu/usługi

Wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub świadczenia usług – technologia to całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej  metody wytworzenia produktu lub usługi. Projekt musi dotyczyć innej technologii a jej wybór musi mieć wpływ  na jeden z wymienionych czynników: zmniejszenie kosztów produkcji/ świadczenia usług; zmniejszenie czasu produkcji/świadczenia usług; spełnienie obwarowań prawnych; wzrost bezpieczeństwa; wzrost wygody użytkowania i ogólnie rozumianej jakości; wprowadzenie nowego dotychczas nie stosowanego procesu wytwarzania; udoskonalenie właściwości produktu/usługi

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O GRANT

O grant może się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwo, które ma zarejestrowaną działalność oddział lub filię na obszarze LSR. 

Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.

WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ TYLKO ISTNIEJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD* (obszar LSR) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru  przez okres minimum 12 miesięcy  przed dniem złożenia  wniosku o powierzenie grantu.  Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.

Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.

UWAGA!

Z dofinansowania w ramach naborów LGD w ramach projektu grantowego bezwzględnie wyłączone są koszty zakupu robót i usług budowlanych. Jeśli planowane w ramach projektu zadanie wiązałoby się z koniecznością wykonania jakichkolwiek robót/usług budowlanych, koszty tych robót/usług są kosztami niekwalifikowalnymi!

Forma wsparcia – refundacja

 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

W ramach przedmiotowego konkursu nie wszystkie kody PKD działalności  będą mogły być wspierane.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie www.kujawiaki.pl, pod numerem telefonu   54 284 66 69.

Polecane artykuły:

Informacja

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki              &nbs [...]

Spotkania informacyjno-promocyjne w kolejnych gminach za nami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowało spotkania informacyjno-promocyjne w kolejnych gminach, tym razem w dniach 6-9 listopad 2023 mieszkańcy Miasta i Gminy Cho [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 68

Wczoraj 61

W tym tygodniu 297

W tym miesiącu 437

Odwiedzin ogółem 174020

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska