• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Pierwsze spotkanie za nami!


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2891-pierwsze-spotkanie-za-nami.html
15 marca 2024r. odbyło się pierwsze spotkanie realizowane w ramach planu komunikacji przedstawicie [...]

15 marca 2024r. odbyło się pierwsze spotkanie realizowane w ramach planu komunikacji przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki z mieszkańcami gminy Boniewo. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele KGW, Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego, sołtysi, radni oraz mieszkańcy. Podczas zebrania został przedstawiony harmonogram ogłaszanych konkursów przez LGD w 2024 roku wraz z planowaną kwotą środków na wdrażanie LSR, omówione zostały warunki i zasady udzielania wsparcia oraz zostały zebrane pomysły do realizacji w ramach LGD od uczestników spotkania. Planujemy spotkanie w każdej gminie z obszaru LGD w kolejnych miesiącach, o czym będziemy informować poprzez stronę internetową, facebook oraz za pośrednictwem plakatów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania. Do zobaczenia!

Czytaj więcej...

Zmiana numeru telefonów


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2889-zmiana-numeru-telefonow.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie numerów telefonów. Dostępne numery [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie numerów telefonów.

Dostępne numery telefonów:

728-462-482 – Dyrektor Biura

784-953-246 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Główne założenia LSR na lata 2021-2027


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2888-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2021-2027.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego [...] bez tytulu 0268cStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027 będzie realizować dwa cele.

Cel 1 - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LSR.

Cel ten ma przyczynić się do poprawy warunków życia na obszarze LSR poprzez stworzenie miejsc rekreacji, rozwój turystyki i usług oraz poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa.    

W ramach celu 1 planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.2 – Działania na rzecz poprawy dostępności do usług na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.3 – Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru działania LGD.

Grupę docelową dla powyższych przedsięwzięć stanowią mieszkańcy obszaru wdrażania LSR, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji (kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, osoby poszukujące zatrudnienia), organizacje pozarządowe, turyści, osoby fizyczne, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, osoby prawne w tym mikro i małe przedsiębiorstwa.

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ze środków funduszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach celu 1 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

 1. poprawy dostępu do usług, poprawy dostępu do infrastruktury publicznej;
 2. przedsiębiorczości w ramach podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów konkursowych i grantowych.

Cel 2 – Wsparcie aktywizacji oraz nabywania kompetencji wśród mieszkańców obszaru LSR.

Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych problemów, takich jak: brak oferty w zakresie rozwijania zainteresowań czy nabywania nowych umiejętności, starzenie się społeczeństwa, niska aktywność społeczna, brak podmiotów oferujących usługi w zakresie kształcenia, wykluczenie społeczne, negatywne skutki pandemii a także brak ofert w zakresie organizacji czasu wolnego.

W ramach celu 2 planowana jest realizacja następującego przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 2 – Działania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze LGD.

Grupę docelową dla powyższego przedsięwzięcia stanowią jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, mieszkańcy w tym młodzież, seniorzy w tym osoby w niekorzystnej sytuacji, turyści, organizacje pozarządowe. 

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP) ze środków funduszu Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

W ramach celu 2 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

 1. tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych, w ramach których możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży;
 2. tworzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które będą angażować mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych;
 3. działań na rzecz integracji seniorów, pozwalających uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym, obejmujących m.in.:

- tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora,

- funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku,

- zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych,

- uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów grantowych.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie https://www.kujawiaki.pl/

Spotkanie z lokalną społecznością w Boniewie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2885-spotkanie-z-lokalna-spolecznoscia-w-boniewie.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru dział [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD, a w szczególności mieszkańców Gminy Boniewo w tym m.in sołtysów, radnych, przedstawicieli KGW, OSP i innych organizacji na spotkanie dnia 15 marca 2024r. o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie, ul. Szkolna 32. Na spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram ogłaszanych konkursów przez LGD w 2024 roku, omówione zostaną warunki i zasady udzielania wsparcia oraz zebrane zostaną pomysły do realizacji w ramach LGD. Takie spotkanie planowane jest w każdej gminie z obszaru naszego działania w miesiącach marzec-maj, o czym będziemy informować poprzez stronę internetową, facebook oraz za pośrednictwem plakatów. Do zobaczenia!

Warsztat refleksyjny


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2884-warsztat-refleksyjny-5.html
W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowią [...]

W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich. Spotkanie prowadziła Dyrektor biura LGD Aneta Hoffman.

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR, omówiono poziom zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  wybieranych, stopień stosowania kryteriów  wyboru oraz jakość wybieranych projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura. Dyskusja dotyczyła zmian jakie należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej prowadzić działania informacyjnie i animacyjne.

Czytaj więcej...

Warsztat refleksyjny - podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2883-warsztat-refleksyjny-podsumowanie-wdrazania-lokalnej-strategi-rozwoju-na-lata-2014-2020.html
Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączk [...]

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest końcowa analiza wrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  (LSR) oraz działań komunikacyjnych LGD realizowanych w roku 2023r.

Data: 26 lutego 2024r. godz. 12.00        Miejsce: biuro LGD -  Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Zapraszamy do udziału w warsztacie: wszystkich członków LGD, a w szczególności członków Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Beneficjentów i Grantobiorców.

Liczymy na Państwa obecność, głos w dyskusji oraz wyrażenie swoich spostrzeżeń na temat  wdrażania LSR, działalności LGD, pracy biura, podejmowanych działań informacyjnych i animacyjnych.

Dyskusja będzie zorganizowana wokół poniższych pytań:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR,  przebiegała zgodnie  z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowanych w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Udział w warsztacie jest bezpłatny, a dla uczestników warsztatu zapewniamy poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie udziału w warsztacie do dnia 16 lutego 2023r. telefonicznie pod numerem 728462482, 728462481 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2882-proces-konsultacji-kryteriow-wyboru-operacji-oraz-grantow-w-ramach-lokalnej-strategii-rozwoju-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-na-lata-2021-2027.html
Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, rozpoczęliśmy pr [...]

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki,

rozpoczęliśmy proces konsultacji  kryteriów wyboru operacji oraz grantów w ramach    Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2021-2027

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektów, które umożliwią LGD wybranie projektów do realizacji w ramach następujących zakresów tematycznych:

 - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,

- podejmowanie  pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,

- rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,

- ochrona dziedzictwa

realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 (EFRROW), oraz

- wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją, aktywizacja edukacyjna osób dorosłych, wsparcie integracji społecznej

realizowanych ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFS+).

 

 Kryteria wyboru operacji - POBIERZ

Uwagi do kryteriów wyboru operacji zgłoś za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJ_VySHb0qSNFd1NFeqs7SmtP4nxp8H3gRdlgTOXIFT7h0g/viewform?usp=sf_link


Kryteria wyboru grantów – POBIERZ  

Uwagi do kryteriów wyboru grantów zgłoś za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJvS_unWSFJjpzCqrbO2TgznkIEeG8Cs-C5N9XDIhydUVp1g/viewform?usp=sf_link

Uwagi do założeń kryteriów można zgłaszać od 31.01.2024 r. do 8.02.2024 r. (włącznie):

Uwagi do kryteriów można zgłaszać również w biurze LGD – Sikorskiego 12 , 87 -850 Choceń. Masz pytania zadzwoń: 728462482, 728462481, napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dostarczone po terminie nie będą uwzględniane. 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2881-posiedzenie-rady-37.html
W dniu 18.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada d [...]

W dniu 18.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokonała  ponownej oceny wniosku nr 319/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2879-posiedzenie-rady-36.html
W dniu 18.01.2024 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada [...]

W dniu 18.01.2024 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokona ponownej oceny wniosku nr 319/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym – podejmowanie działalności gospodarczej.

Konkurs plastyczny


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2878-konkurs-plastyczny.html
W dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 15.00 w siedzibie LGD Choceniu odbyło się podsumowanie konk [...]

W dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 15.00 w siedzibie LGD Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”. Złożone prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. W każdej kategorii wiekowej zostało wybrane po sześć prac. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody: hulajnogi oraz torby z gadżetami LGD. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Poniżej galeria zdjęć.

Czytaj więcej...

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 30

Wczoraj 127

W tym tygodniu 441

W tym miesiącu 1639

Odwiedzin ogółem 186687

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska