• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2877-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-3-rozwoj-turystyki-i-agroturystyki-oraz-podniesienie-jakosci-zycia-mieszkancow-w-obszarze-komunikacji-rekreacji-i-wypoczynku.html
Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczącyc [...]

bez tytulu 2dce5

Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, słabo rozwiniętej infrastruktury turystycznej oraz niskiego wykorzystania zabytków historycznych i dóbr kultury, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, braku infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (baseny, ścieżki rowerowe, place zabaw), braku lub niezadowalającego stanu technicznego dróg lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

W ramach celu ogólnego 3 realizowane było:

 • Przedsięwzięcie 3.1 – Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD
 • Przedsięwzięcie 3.2 – Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

 

Źródłem finansowania przedsięwzięć 3.1 i 3.2 był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – działanie LEADER.

Cel ogólny 3 był realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

W zakresie operacji zachowania dziedzictwa lokalnego LGD ogłosiło 1 konkurs. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wyniósł 414.591,00 zł. Wnioskodawcami byli m.in. Gmina Lubanie, Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu. Wnioskodawcy uzyskane dofinansowania przeznaczyli m.in. na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, na zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie gminy Choceń a także na zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP w Chodczu.

Na operacje dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej LGD ogłosiło łącznie 4 konkursy. Limit dostępnych środków w ramach wszystkich ogłoszonych naborów wyniósł ponad 5.120.000,00 zł. Dzięki uzyskanej pomocy zostały sfinansowane m.in. takie projekty, jak: budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w gminie Baruchowo, modernizacja publicznej strefy wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Lubiechowskim w gminie Kowal, przebudowa placu zabaw w parku im. Leona Stankiewicza w Kowalu, rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie w gminie Lubraniec.

W zakresie operacji odnoszących się do budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych LGD ogłosiło 1 konkurs. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wyniósł 2.098.387,00 zł. Wnioskodawcami byli m.in. Gmina Brześć Kujawski, Gmina Boniewo, Gmina Lubraniec, Gmina Miasto Kowal, Gmina Baruchowo, Gmina Kowal, Gmina Choceń oraz Gmina Włocławek. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej wnioskodawcy zrealizowali projekty dotyczące przebudowy dróg gminnych w takich miejscowościach jak: Wieniec, Jerzmanowo, Kaniewo, Wola Sosnowa, Sarnowo, Kowal, Goreń Duży, Dębniaki, Śmiłowice, Nowa Wola, Łagiewniki, Telążna Leśna oraz Kruszyn.

Z początkiem roku 2024 LGD będzie wdrażać nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Umowę na jej realizację podpisaliśmy 12 grudnia 2023r. Więcej szczegółów o jej założeniach już wkrótce na naszej stronie internetowej www.kujawiaki.pl

Wyniki konkursu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2876-wyniki-konkursu-2.html
Dnia 19 grudnia 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Ko [...]

Dnia 19 grudnia 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 106 prac. Złożone prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej sześć najlepszych prac (nagrody to hulajnogi). O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Załączniki:

KONKURS PLASTYCZNY „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”-zmiana regulaminu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2873-konkurs-plastyczny-jak-cie-widza-logo-lgd-w-oczach-mlodych-mieszkancow-zmiana-regulaminu.html
W związku z otrzymaniem małej ilości prac w kategorii 3 na konkurs plastyczny pt. „Jak cię wid [...]

W związku z otrzymaniem małej ilości prac w kategorii 3 na konkurs plastyczny pt. „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”, informujemy, iż regulamin konkursu został zmieniony.

Prace zostaną ocenione w dwóch  kategoriach wiekowych:

- 6-9 lat – 6 nagród,

- 10-18 lat – 6 nagród,

 

Załączniki:

MAMY TO!


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2872-mamy-to.html
Wczoraj 12 grudnia 2023 roku nastąpiło uroczyste wręczenie umów ramowych dla 27 Lokalnych Grup D [...]

Wczoraj 12 grudnia 2023 roku nastąpiło uroczyste wręczenie umów ramowych dla 27 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W imieniu naszego LGD umowę podpisali wiceprezesowie Hanna Piastowska i Jarosław Grabczyński a w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Umowa ramowa to umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność –LSR.  Nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 została pozytywnie oceniona i wybrana do realizacji i będzie wdrażana na obszarze wszystkich gmin powiatu włocławskiego –obszaru działania naszego LGD. Środki na jej realizację pochodzą z dwóch programów-Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i jest ich prawie 5,5 mln euro.

Wysokość środków finansowych na wdrażanie i zarządzanie LSR to w ramach  PS WPR to  3 062 500 euro a w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 2 422 375 euro.

Zgodnie z umową ramową środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch celi:

1.Poprawę jakości i standardu życia mieszkańców LSR

2. Promocję aktywizacji oraz nabywania kompetencji wśród mieszkańców obszaru LSR.

Umowa ta to zwieńczenie naszej kilku miesięcznej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju. Jesteśmy gotowi na kolejne lata pełne wyzwań i współpracy z lokalną społecznością

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2871-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-2-wzrost-udzialu-spolecznosci-lokalnej-w-zyciu-spolecznym-i-kulturalnym-na-obszarze-lgd.html
Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności [...]

bez tytulu 64392Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem miało być ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem była rewitalizacja miejscowości wiejskich, która stanowiła uzupełnienie dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane było: Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, gdzie jednym ze źródeł finansowania tego przedsięwzięcia był Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność realizowane były następujące typy projektów:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Grupę docelową stanowiły osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakładana liczba osób według zawartej umowy grantowej wynosiła 610 osób. Faktycznie objętych wsparciem zostało 971 osób, co stanowi 159% zaplanowanej liczby osób.
 • z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakładana liczba osób według zawartej umowy grantowej wynosiła 154 osoby. Faktycznie objętych wsparciem zostało 315 osób, co stanowi 205% zaplanowanej liczby osób.

Całkowita kwota dofinansowania przyznanego w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 11 wynosiła  3 966 765,00 zł. LGD podpisała łącznie 90 umów z Grantobiorcami na ogólną kwotę 3 947 430,94 zł.

W RAMACH TYPU PROJEKTU:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • kluby młodzieżowe
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie LGD ogłosiło łącznie 4 konkursy, w których złożono 37 wniosków o powierzenie grantu zaś do realizacji przyjęto 35 projektów.

W RAMACH TYPU PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych
 • lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
 • i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie LGD ogłosiło łącznie 6 konkursów, w których złożono 68 wniosków o powierzenie grantu zaś do realizacji przyjęto 55 projektów.

W wyniku realizacji umowy grantowej w ramach osi 11 zostały osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna. Zakładana liczba osób według zawartej umowy grantowej wynosiła 342 osoby. Faktycznie wskaźnik ten osiągnęło 725 osób, co stanowi 212% zaplanowanej liczby osób.
 • wskaźnik efektywności społecznej. Zakładana liczba osób według zawartej umowy grantowej wynosiła 208 osób. Faktycznie wskaźnik ten osiągnęło 677 osób, co stanowi 325% zaplanowanej liczby osób.
 • osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakładana liczba osób według zawartej umowy grantowej wynosiła 109 osób. Faktycznie wskaźnik ten osiągnęło 286 osób, co stanowi 262% zaplanowanej liczby osób.

APETYT NA KUJAWSKĄ TRADYCJĘ


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2870-razem-dla-powiatu-radziejowskiego.html
Pani królowa BABECZKA była bohaterką kolejnych warsztatów kulinarnych realizowanych przez nasze [...] Pani królowa BABECZKA była bohaterką kolejnych warsztatów kulinarnych realizowanych przez nasze LGD w ramach projektu współpracy z Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" APETYT NA KUJAWSKĄ TRADYCJĘ. Te małe arcydzieła, choć bardzo proste w swej formie wymagały od uczestników skupienia, precyzji i nieco szaleństwa w ich przygotowaniu ...bo kto widzidział, żeby podpalić babeczkę..... 😉
Warsztaty poprowadziła dla uczestników z Pani Gosia Rybacka –pierwsza finalista programu Bake Off- Ale Ciacho!.Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2869-europejski-korpus-radnych-gmin-i-powiatow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
We wtorek 21 listopada 2023 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i [...] We wtorek 21 listopada 2023 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Korpus ten został powołany w lipcu br. przez marszałka Piotra Całbeckiego. Gremium będzie wsparciem samorządu województwa w działaniach i projektach na forum europejskim.
W spotkaniu wzieli udział radni Korpusu z ościennych gmin jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego m.in. Departamentów: Funduszy Europejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wydziału Koordynacji RLKS, sekretarz Gminy Choceń Agnieszka Świątkowska oraz pracownicy Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.

Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie a poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Szczutkowa i Lutoborza "NIEZAPOMINAJKA" z siedzibą w Szczutkowie.

Warsztaty informacyjno-promocyjne zakończone.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2868-warsztaty-informacyjno-promocyjne-zakonczone.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowało spotkania informacyjno [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowało spotkania informacyjno-promocyjne w  gminach na terenie objętym LSR,  w dniach 13-16 listopad 2023r. odbyły się ostatnie warsztaty informacyjno-promocyjne. Mieszkańcy Miasta Kowal mieli okazję spotkać się w Centrum Społeczno-Kulturalnym Miasta Kowal, mieszkańcy Gminy Kowal w Świetlicy Wiejskiej w Rakutowie, a mieszkańcy Gminy Włocławek w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie oraz Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku.  W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali informacje o zakresie działalności LGD oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – warsztaty decoupage, na których tworzone były skrzynki na klucze. Mieszkańcy zdobili drewnianą szafkę bejcą, farbami kredowymi oraz papierem ryżowym. Szafki wykonywane były techniką mix mediową. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Miasta Kowal, Gminy Kowal oraz Gminy Włocławek za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2866-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-11.html
Wszystko co dobre kiedyś się kończy! Takimi słowami podsumowujemy projekt ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA A [...] Wszystko co dobre kiedyś się kończy! Takimi słowami podsumowujemy projekt ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI!
Rewelacyjni uczestnicy! Świetni prowadzący! Kreatywne pomysły! To sukces półrocznego projektu realizowanego w 13 gminach należących do Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
Przez wszystkie te miesiące uczestnicy czynnie brali udział w zajęciach kulinarnych, rękodzieła oraz z gimnastyki. Ostatni miesiąc to również czas umilony wyjazdami do teatru. Mieliśmy możliwość obejrzenia sztuk w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatrze Impresaryjnym we Włocławku oraz w Centrum Kultury Browar B. Grupy z Gminy Choceń oraz Baruchowo odwiedziły Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu. W miejscu tym poznali historię włocławskiego fajansu oraz brali udział w warsztatach z malowania magnesów oraz zdobienia miseczek .
W każdej z gmin, dzięki współpracy z OSP odbyło się szkolenie dotyczące pierwszej pomocy. Uczestnicy mieli możliwość poćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Podsumowując półroczny projekt wiele grup przekształciło zajęcia kulinarne bądź z gimnastyki na zajęcia tematyczne. Uczestnicy bawili się m.in pod hasłami ,,Damą być”, ,,Pretty woman” czy też ,,Dziki zachód”. Pomysłom nie było końca.
Dziękujemy! I mówimy do zobaczenia ;)

Czytaj więcej...

W dniach 09-10 listopada 2023 roku odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Solec Kujawski i okolic organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2865-w-dniach-09-10-listopada-2023-roku-odbyl-sie-wyjazd-studyjny-do-miejscowosci-solec-kujawski-i-okolic-organizowany-przez-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki.html
Pierwszego dnia lokalni liderzy odwiedzili wraz z przewodnikiem Olenederski Park Etnograficzny – s [...]

Pierwszego dnia lokalni liderzy odwiedzili wraz z przewodnikiem Olenederski Park Etnograficzny – skansen wsi Mennonickiej. Uczestnicy wyjazdu udali się na przechadzkę po skansenie zagród olenderskich osadników poznając ich historie. Architektura i klimat wsi pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Obiekt otoczony jest polami uprawnymi, łąkami, ogródkami i sadami. Następnie lokalni liderzy uczestniczyli w wykładzie „Co z zagrody to na stole”, na którym omówione zostały m.in. krótkie łańcuchy dostaw. Kolejnym punktem wyjazdu były warsztaty kultury przyrodniczej „Grzańce leśne i napary - dobre z lasu i z natury” - lipa, sosna, róża, czarny bez, miód, berberys” oraz warsztaty kultury kulinarnej z Panem Piotrem Lenartem.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili Panią Beatę Tomaszewską w Dąbrowie Chełmińskiej, która opowiadała o kulturze pieczenia chleba oraz o rytuałach i zwyczajach z tym związanych. Wizyta zakończyła się wypiekiem bułeczek. Następnym punktem programu było zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego - Pałace Ostromecka. Uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzili zespół rezydencjalny, który obejmuje dwa pałace i park, zlokalizowany na skarpie Doliny Wisły w Ostromecku w powiecie bydgoskim. W pałacu mieści się m.in. muzeum zabytkowych fortepianów. Po zwiedzaniu odbył się pokaz kulinarny  „Jeden  kwadrans gęś na stole na hasło „Niech Cię Zakole” – rozbiór gęsi na elementy z podaniem sposobu na efektywne wykorzystanie gęsiej tuszki.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom za  podzielenie się cennymi informacjami.

Czytaj więcej...

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 127

W tym tygodniu 437

W tym miesiącu 1635

Odwiedzin ogółem 186683

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska