• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2020

/2491-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5-2021.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]

bez tytulu 8433eStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 5/2020

 

Termin składania wniosków: od dnia  18.01.2021 r. do dnia  11.02.2021 r. do godz.15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Biznesplan składany jest na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD)


czytaj więcej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020

/2486-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]

bez tytulu bd23aStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 4/2020

 

Termin składania wniosków: od dnia 11 stycznia 2021 r.  do dnia 29.01.2021 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Czytaj więcej

Wręczenie nagród za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II”

/2484-wreczenie-nagrod-za-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-ii.html
W tym roku nagrody za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II” wręczone zostały indywidualn [...]

W tym roku nagrody za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II” wręczone zostały indywidualnie każdemu z dwunastu laureatów w biurze Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki. Laureaci otrzymali jednakowe nagrody w każdej z kategorii wiekowej, a były to hulajnogi i torby. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Informacja

/2483-informacja-23.html
CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW [...]
bez tytulu 3f133CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
W OBSZARZE KOMUNIKACJI, REKREACJI I WYPOCZYNKU

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój turystyki 
i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku dnia 23 grudnia 2020 ogłosi konkurs na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - inicjatywy LEADER.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST  z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania   (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

/2482-zakonczenie-naboru-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html
  W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zako [...]

 

W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zakończyło nabór wniosków w ramach konkursu 1/2020/EFFRR/PG  Z  zakresu tematycznego:

WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Środki na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą z Regionalnego Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata2014-2020. Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosiła   -  1 001 550,00 zł

Nabór wniosków trwał od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

W trakcie naboru do biura Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki wpłynęło 55 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę 2 473 090,12 zł  co stanowi  247% alokacji środków na konkurs.

Poniżej przedstawiamy  ilość wniosków złożonych przez przedsiębiorców z danej gminy:

- Chodecz -13 wniosków

- Choceń – 9 wniosków

- Izbica Kujawska – 5 wniosków

- Fabianki – 4 wnioski

- Lubraniec – 4 wnioski

- Kowal – 4 wnioski

- Brześć Kujawski – 3 wnioski

- Boniewo – 3 wnioski

- Miasto Kowal 3 wnioski

- Włocławek – 2 wnioski

- Baruchowo – 2 wnioski

- Lubień Kujawski  - 2 wnioski

- Lubanie – 1 wniosek

W ramach konkursu przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie zakupu środków trwałych                                 w zakresie rozszerzenia zakresu działania poprzez wprowadzenie nowych usług lub ulepszenie usług już świadczonych. Przedsiębiorca mógł wnioskować maksymalnie o 50 000,00zł wsparcia (85% koszów kwalifikowalnych). Przedsiębiorcy z obszaru działania LGD wnioskowali o dofinansowanie projektów m.in. w zakresie następujących usług: budowlanych, zagospodarowania terenów zieleni, gastronomicznych, cukierniczych, kosmetycznych, naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów, rehabilitacji i regeneracji, czy usług w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Konkurs ten choć pierwszy raz przeprowadzony przez LGD w czasie pandemii  to jak widzimy cieszył się dużym powodzeniem. Mimo trudnej sytuacji LGD przeprowadziło trzy szkolenia online dla  przedsiębiorców w których uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób i udzielało doradztwa. Warto zaznaczyć, że ten konkurs był również pierwszym konkursem dla LGD przeprowadzonym w trybie grantowym dla przedsiębiorców i pierwszym w którym środki dla firm z naszego obszaru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. A co oznacza „tryb grantowy” - od strony przedsiębiorcy, zminimalizowanie dokumentacji aplikacyjnej do niezbędnego minimum (choć tych dokumentów które należało złożyć z wnioskiem wcale nie było aż tak mało, ale były one konieczne). A od strony LGD „tryb grantowy”- to już nie tylko tak jak przy innych konkursach proces  wyboru i oceny, który kończył się w LGD na etapie podjęcia decyzji o wyborze operacji do dofinansowania. W trybie grantowym to LGD podpisuje z przedsiębiorcami  umowy o powierzenie grantu, rozlicza projekt, kontroluje jego realizację -nie tylko w tracie realizacji projektu ale również w okresie jego trwałości,  i dokonuje płatności.

LGD ma 60 dni na ocenę i wybór projektów więc pierwsze umowy na realizacje projektów będą podpisywane z przedsiębiorcami w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyniki Konkursu plastycznego „Kartka świąteczna II”

/2479-wyniki-konkursu-plastycznego-kartka-swiateczna-ii.html
Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Kon [...]

Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna II”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 200 prac zgodnych z regulaminem. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-11 lat, 12-16 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt sportowy). Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych prac poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady

/2481-informacja-z-posiedzenia-rady-2.html
W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewita [...]

W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II” złożonego w ramach naboru 8/2019 nr wniosku 127/2019/REW dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania. W dniu 03.12.2020 r.  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła w trybie obiegowym uchwałę 16/2/20 w sprawie uchylenia uchwały 11/10/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.


Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

/2476-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-w-biurze-lgd-2.html
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wo [...]

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjno – biurowy.

  1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Dobra organizacja pracy.
  3. Komunikatywność.
  4. Umiejętność samodzielnej pracy.
  5. Znajomość oprogramowania MS Office.

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy biura

/2455-zmiana-godzin-pracy-biura-2.html
BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Poniedziałek   &n [...]
BIURO
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI
Poniedziałek     7.30 - 15.30
Wtorek             7.30 - 17.00
Środa              7.30 - 15.30
Czwartek          7.30 - 15.30
Piątek               7.30 - 14.00

Doradztwo

/2474-doradztwo-51.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w za [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w zakresie  wniosków o płatność. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Zadzwoń, udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 6

Wczoraj 29

W tym tygodniu 387

W tym miesiącu 387

Odwiedzin ogółem 107664

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska