• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat 2 91337
1568 pomaranczowa 7fbe4

plakat1

plakat2 

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU 3/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego

/1583-ogloszenie-konkursu-3-2017-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 929a4 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Choceń, dnia 10.04.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU 2/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

/1582-ogloszenie-konkursu-2-2017-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 83276
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Choceń, dnia 10.04.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 - jej główne cele.

/1572-lokalna-strategia-rozwoju-lsr-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-na-lata-2014-2020-jej-glowne-cele.html
Lokalna Strategia Rozwoju nazywana w skrócie LSR jest dokumentem, w który LGD opisało m.in. pewne [...] Lokalna Strategia Rozwoju nazywana w skrócie LSR jest dokumentem, w który LGD opisało m.in. pewne obszary wsparcia, stany, które chce osiągnąć. Obszary te zdefiniowane są, jako cele ogólne. W LSR Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki mamy trzy cele ogóle:

Cel ogólny 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR
Cel ogólny 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki które odbyło się w dniu 14 marca 2017roku.

/1570-informacja-z-posiedzenia-rady-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-ktore-odbylo-sie-w-dniu-14-marca-2017roku.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD Dorzecza Zgłowi [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych Rada Stowarzyszenia  podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE RADY

/1566-posiedzenie-rady.html
Dnia  14.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowar [...] Dnia  14.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu numer 1/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, zgodnie z procedurą wyboru operacji. 

Czytaj więcej...

Szkolenie

/1558-szkolenie-3.html
W dniach 21 i 22 lutego zorganizowaliśmy szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który jest [...] W dniach 21 i 22 lutego zorganizowaliśmy szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji konkursowej w ramach działań podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Wysocki. Uczestnicy zapoznali się na początku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku dotyczącego „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Następnie kilka zdań powiedzianych zostało o wniosku o dofinansowanie. Potencjalni beneficjenci konkursów dla przedsiębiorców dowiedzieli się krok po kroku jak wypełnić każde pole w biznesplanie, jak sporządzić analizy finansowe, opisać potencjalnych klientów, kontrahentów oraz konkurencję na rynku. W marcu odbędzie się jeszcze jedno szkolenie w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.

/1557-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-2.html
Dnia 21 lutego odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecz [...] Dnia 21 lutego odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Najważniejszymi kwestiami omawianymi na spotkaniu było sprawozdanie Zarządu za rok 2016, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2016.Walne zebranie członków podjęło również uchwałę, która wprowadza zmiany do statutu Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił plan działania na rok 2017, który będzie bardzo pracowitym rokiem. Czeka nas kilka naborów wniosków, konferencja,  warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, wydarzenia promujące Stowarzyszenie i Lokalną Strategię Rozwoju, wyjazdy studyjne lokalnych liderów, wydanie publikacji. Rok 2017 jest ważny dla Stowarzyszenia również dlatego, że w tym roku w maju mija 10 lat od założenia organizacji.

Czytaj więcej...

Pierwszy wniosek

/1555-pierwszy-wniosek.html
Pierwszy wniosek w zakresie "Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych" już [...] Pierwszy wniosek w zakresie "Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych" już złożony.

Szkolenia z biznesplanu

/1553-szkolenia-z-biznesplanu.html
Przypominamy osobom, które zapisały się na szkolenie z pisania  biznesplanu  w zakresie [...] Przypominamy osobom, które zapisały się na szkolenie z pisania  biznesplanu  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej o terminach szkoleń. Dwa szkolenia odbędą się jeszcze w lutym oraz jedno szkolenie będzie w marcu. Na szkolenia jest lista rezerwowa uczestników, więc proszę o kontakt , jeśli ktoś nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

/1550-100-tys-zl-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmował będzie wnioski o przyznanie 100 tys. zł premi [...] Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmował będzie wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Więcej informacji na stronie ARiMR.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 37 gości

Dzisiaj 36

Wczoraj 39

W tym tygodniu 36

W tym miesiącu 892

Odwiedzin ogółem 29306

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska