• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2814-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-5.html
Ostatni tydzień maja uczestnikom gmin Chodecz, Lubień Kujawski oraz Kowal upłynął kreatywnie. N [...]

Ostatni tydzień maja uczestnikom gmin Chodecz, Lubień Kujawski oraz Kowal upłynął kreatywnie. Na zajęciach z rękodzieła szyli jabłka z materiału oraz tworzyli kwiaty z bibuły. Aktywność fizyczną promowały gminy Włocławek, Fabianki, Boniewo, Choceń, Baruchowo oraz Miasto Kowal. Na zajęciach uczestnicy ćwiczyli na matach oraz uprawiali nordic-walkig. Pod okiem prowadzących pyszne dania tworzyli na warsztatach kulinarnych uczestnicy gmin Lubanie, Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Brześć Kujawski. Każdy z nich otrzymał przepisy oraz wskazówki.

Czytaj więcej...

Dni Lubrańca 2023


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2813-dni-lubranca-2023.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 03 czerwca 2023r. uczestniczy [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 03 czerwca 2023r. uczestniczyło w wydarzeniu –  Dni Lubrańca 2023. Podczas imprezy plenerowej w godzinach od 17.00 do 21.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju i jej głównych zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach oraz doradztwie. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych. Ponadto pracownicy LGD rozdawali ulotki oraz gadżety. Podczas imprezy uczestnicy mogli również skosztować żurku.  

Czytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI"


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2812-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-4.html
Trzeci tydzień warsztatów w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI [...]

Trzeci tydzień warsztatów w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI" rozpoczęły warsztaty kulinarne w Rakutowie (gmina Kowal) oraz mieście Kowal. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi przygotowywali różne smakołyki. W tym samym czasie w Lubaniu trwały zajęcia z gimnastyki. Jednocześnie w gminie Izbica Kujawska odbywały się warsztaty z rękodzieła. Kolejny dzień to gminy Boniewo, Brześć Kujawski, gdzie uczestnicy rozwijali swoje umiejętności kulinarne, a na zakończenie zajęć degustowali potrawy przygotowane pod okiem fachowców. W gminie Lubraniec odbywały się warsztaty z makramy – wyplatanie kwietników. 24 maja - w gminach Fabianki i Lubień Kujawski uczestnicy brali udział w warsztatach kulinarnych, a w Choceniu trwały zajęcia z rękodzieła. W gminie Chodecz postawiono w tym dniu na gimnastykę. Kolejny dzień to rękodzieło w gminie Baruchowo oraz gimnastyka w gminie Włocławek

Czytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI "


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2811-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-3.html
Uczestnicy projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI " nie zwalniają tempa [...]

Uczestnicy projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI " nie zwalniają tempa i czynnie biorą udział w kolejnych zajęciach! Pomiędzy 15 a 19 maja w gminach LGD było aktywnie i smacznie. W gminie Izbica Kujawska odbyły się warsztaty kulinarne w ramach których przygotowane zostały potrawy z drobiu oraz rogaliki drożdżowe. Gminy Brześć Kujawski, Boniewie, Włocławek oraz Fabianki brały udział w warsztatach z rękodzieła. Na zajęciach powstały piękne kwietniki metodą makramy. Na aktywność fizyczna - zajęcia gimnastyczne pomiędzy 15 a 19 maja postawiły: Miasto Kowal,gmina Kowal, gmina Lubień Kujawski, Lubanie, Choceń, Chodecz, Baruchowo oraz Lubraniec. Mimo deszczowej aury uczestnicy miasta Kowal wybrali się na wycieczkę z kijkami.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2810-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-3.html
W dniu 24 maja 2023 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjno-kons [...]

W dniu 24 maja 2023 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Konkursy PROW 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy w 2022r. (1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022)
 • Stan wdrażania LSR


Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR na lata 2014-2020 ogłosiło 21 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi -1 konkurs, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 4 konkursy, dziedzictwo kulturowe -1 konkurs, 8 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiło 23 konkursy- Rewitalizacja 8 konkursów, kluby pracy – 2 konkursy, 1 konkurs – granty 7 i 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs – Aktywność lokalnej młodzieży. W sumie w ramach programu RPO W-KP ogłoszono 23 konkursy, w ramach PROW ogłoszono 21 konkursów.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - CEL OGÓLNY 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2809-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-cel-ogolny-1-wspieranie-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienia-kompetencji-i-aktywnosci-zawodowej-spolecznosci-objetej-lsr.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 1 – Wsp [...]

bez tytulu e168b

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR planuje

na przełomie czerwca i lipca 2023 roku ogłoszenie konkursu i nabór wniosków

w zakresie

Podejmowania działalności gospodarczej (Premia)

Na podjęcie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w tym zakresie kwota dofinansowania (Premia) wynosi 50 000,00 zł.

Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:

I transza          80% przyznanej kwoty pomocy (40 000,00 zł),

II transza         20% przyznanej kwoty pomocy (10 000,00 zł).

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek i Miasto Kowal).

Głównym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz

- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom, lub

- utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także utrzymanie tego miejsca pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kto nie może uzyskać wsparcia finansowego?

- osoby podlegające społecznemu ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

- osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywały działalność gospodarczą,

- osoby, które otrzymały pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup nowych maszyn lub wyposażenia albo na zakup robót budowlanych lub usług.

Wnioskodawca jest oceniany według lokalnych kryteriów wyboru operacji (PROW). Dane kryteria będą weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i załącznikach do wniosku. Do wyboru projektu potrzebna jest minimalna ilość punktów, która obecnie wynosi 40 punktów.

Więcej o konkursie mogą dowiedzieć się Państwo kontaktując się z pracownikami biura LGD – nr telefonu: 728 462 482 lub 507 799 998.

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI "


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2808-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-2.html
W dniach 9-13 maj 2023 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizow [...]

W dniach 9-13 maj 2023 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizowało zajęcia w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI". W tych dniach odbyły się zajęcia gimnastyczne w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku, w Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka, na Hali Sportowej w Boniewie, w Świetlicy Wiejskiej w Rakutowie, w Świetlicy w Czarnem oraz w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym samym okresie uczestnicy projektu z gminy Chodecz oraz gminy Lubanie mieli możliwość brać udział w zajęciach z rękodzieła, które odbywały się w Domu Seniora – gmina Chodecz oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu.

Czytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI"


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2807-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki.html
Pomiędzy 9 a 13 maja Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki organizowało zajęcia w ramach proj [...]

Pomiędzy 9 a 13 maja Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki organizowało zajęcia w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI". W tych dniach odbyły się zajęcia gimnastyczne w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku, w Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka, na Hali Sportowej w Boniewie, w Świetlicy Wiejskiej w Rakutowie, w Świetlicy w Czarnem, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej, w świetlicy w Siemnówku (gmina Lubraniec) oraz w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło . W tym samym okresie uczestnicy projektu z gminy Chodecz oraz Lubień Kujawski mieli możliwość brać udział w zajęciach z rękodzieła. W gminie Fabianki odbywały się w tym czasie zajęcia kulinarne.

Apetyt na kujawską tradycję


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2804-apetyt-na-kujawska-tradycje.html
Miło nam poinformować, że wspólnie z Lokalną Grupą Działania ”Razem dla Powiatu Radziejowsk [...]

Miło nam poinformować, że wspólnie z Lokalną Grupą Działania ”Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w dniu 25.04.2023r podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na projekt współpracy pn. „Apetyt na kujawską tradycję”.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz promocję i rozwój objętych operacją obszarów (powiat radziejowski i powiat włocławski) w zakresie dziedzictwa kulturalnego i kulinariów oraz walorów turystycznych. W ramach projektu będą organizowane m.in. warsztaty kulinarne dla dorosły i dla dzieci, wyjazd do skansenu w Kłóbce, oraz materiałów promujących lokalne dziedzictwo partnerów projektu. oraz powstanie publikacja – album „Apetyt na kujawską tradycję”. Projekt będzie realizowany do końca 2023r.

Projekt jest finansowany z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Czytaj więcej...

Walne Zebranie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2805-walne-zebranie-4.html
Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 24 maja 2023 roku o godz. 12-tej w Zielonej Szkole, Goreń Duży 37 [...]

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 24 maja 2023 roku o godz. 12-tej w Zielonej Szkole, Goreń Duży 37, 87-821 Baruchowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki- sprawozdawcze.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 11. Dyskusja.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022
 14. Dyskusja.
 15. Przedstawienie zmian w statucie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
 3. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zatwierdzenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 5. Dyskusja
 6. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2023.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Projekty uchwał znajdują się do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl - zakładka MENU -dokumenty LGD.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 77

Wczoraj 61

W tym tygodniu 306

W tym miesiącu 446

Odwiedzin ogółem 174029

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska