• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Warsztaty taneczne breakdance-rekrutacja

/1946-warsztaty-taneczne-breakdance-rekrutacja.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty taneczn [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty taneczne breakdance. Warsztaty odbywać się będą w Boniewie, Choceniu, Chodczu, Izbicy Kujawskiej oraz w Lubrańcu w miesiącach od września do listopada 2018. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży z obszaru LGD ( gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek). Chętni, którzy mogą skorzystać z warsztatów to osoby posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą do 6 września 2018 roku, w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Włocławska 16 w Choceniu, drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 54 284 66 69. Liczba miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem lub wykluczenie społeczne
(np.: wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania).

Do pobrania:

Deklaracja Uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ‐zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ‐zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo‐wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ‐zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika        (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 2. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie             z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ‐zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie      z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 3. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 późn. zm.) ‐ zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
 4. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet                  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‐202. ‐ Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie                 o niepełnosprawności. natomiast osoba ze stwierdzonym zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie  o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
 5. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością ‐odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ‐zaświadczenie
 2. osoby niesamodzielne – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych nalata 2014‐2020‐ zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo  ze spółdzielni  o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 2. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‐2020 ‐oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Posiedzenie Rady

/1939-posiedzenie-rady-7.html
Dnia 05.09.2018r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się pos [...] Dnia 05.09.2018r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu 3/2018 w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym ( Rewitalizacja) zgodnie procedurą wyboru operacji.

Lista złożonych wniosków

Szkolenie/spotkanie informacyjne w ramach wniosku o płatność

/1938-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-wniosku-o-platnosc-4.html
W najbliższym czasie Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgło [...] W najbliższym czasie Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki planuje zorganizować szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach wniosku o płatność   w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 31.08.2018r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Doradztwo

/1937-doradztwo-23.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...] Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. W biurze LGD dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać wsparcie.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja

/1936-informacja-18.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 27-28.09.2018r. [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 27-28.09.2018r. organizuje wyjazd studyjny Lokalnych liderów z obszaru LGD Dorzecza Zgłowiączki do Brodnicy o tematyce, która obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kluby młodzieżowe, świetlice środowiskowe, kluby pracy, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, a także które obejmują działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) oraz podmioty ekonomii.  Lokalni liderzy  to osoby, które planują  pozyskanie środków  w ramach  konkursów zaplanowanych  w ramach Strategii LGD. Osoby zainteresowane  prosimy o  zgłoszenie się na wyjazd, zapisy  przyjmowane  będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 29.08.2018r wraz z wypełnionym formularzem rekrutacyjnym i oświadczeniem uczestnika (oryginał lub podpisany skan formularza i oświadczenia). W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji w formularzu rekrutacyjnym, celem odpowiedniego przygotowania wyjazdu. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie  kolejność zgłoszenia. W  przypadku większej ilości osób chętnych na wyjazd zostanie utworzona lista rezerwowa. Zapraszamy.

Piknik rodzinny w Baruchowie już za nami!

/1935-piknik-rodzinny-w-baruchowie-juz-za-nami.html
W dniu 12.08.2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki uczestniczyła [...] W dniu 12.08.2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki uczestniczyła w wydarzeniu pod hasłem „Piknik rodzinny w Baruchowie”.
Podczas imprezy w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach dotyczących podejmowania nowej działalności oraz rozwijania działalności gospodarczej. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. Podczas wydarzenia rozdawane były słodkie upominki i gadżety LGD - plecaki, koszulki,  skakanki, balony. Uczestnicy mogli również poczęstować się pyszną grochówką.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej, które odbyło się w dniu 02.08.2018 r. – konkurs 2/2018

/1933-informacja-z-posiedzenia-rady-decyzyjnej-ktore-odbylo-sie-w-dniu-02-08-2018-r-konkurs-2-2018.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2018 na działanie w zakresie Rozwój działalności gospodarczej Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej...

„ Działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki”

/1932-dzialania-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (L [...] Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) . W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W maju br. LGD ogłosiło konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej-premie. Kwota dofinansowania to 50 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach naboru:               700 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca br. Najważniejszymi warunkami udzielania wsparcia to nie podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy    i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywanie działalności gospodarczej. Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom. Konieczne jest także utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (liczonego również jako samozatrudnienie).

Czytaj więcej...

Piknik rodzinny w Baruchowie

/1931-piknik-rodzinny-w-baruchowie.html
Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na wydarzenie&nb [...] Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na wydarzenie   Piknik rodziny w     Baruchowie w dniu 12.08.2018r. W trakcie imprezy w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach   i zasadach udzielania pomocy. Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz grochówkę.
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 13 gości

Dzisiaj 24

Wczoraj 43

W tym tygodniu 24

W tym miesiącu 1170

Odwiedzin ogółem 51913

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska